Swaziland's Flora Database
Swaziland's Flora - siSwati Names and Uses

Compiled by Chris Long, © December 2005

SiSwati names and uses, arranged by alphabetically by botanical name:

Usage Category: Timber
Acacia ataxacantha    (Flame Thorn)  funuzumhole,  lugagane,  magucu,  migamandi,  sitfwetfwe,  umkhaya,
     Fencing
Acacia borleae    (Sticky Thorn)  lubibi,  sitfwetfwe,
     Fencing
Acacia brevispica    (Prickly Thorn)  lugagane,
     Timber & fencing
Acacia caffra    (Cat Thorn)  isinga,  lisinga,  lugagane,  singa,  umtfolo,  umtfololwane,
     Fencing
Acacia davyi    (Corky Thorn)  mshipha,  umcamba,
     Timber
Acacia dealbata *   (Silver Wattle)  umtfolo wesilungu,
     Timber
Acacia gerrardii    (Red Thorn)  liphute,  liphuze,  mbote,  mngamandi,  singa,
     Building
Acacia grandicornuta    (Horned Thorn)  sitfwetfwe,
     Timber
Acacia karroo    (Sweet Thorn)  isinga,  lisinga,  singa,  umgamatsi,  umunga,
     Construction
Acacia luederitzii var. retinens    (Belly Thorn)  lukhakho,  sibanbimphala,
     Timber
Acacia mearnsii *   (Black Wattle)  umtfolo,  umtfolo wesilungu,
     Timber
Acacia melanoxylon *   (Australian Blackwood)  ingucukane,  ingulukane,  ngulukane,  umtfolo,
     Excellent timber & introduced to South Africa for that purpose.
Acacia nigrescens    (Knobthorn)  mkhaya,  ukhaya,  umhlofunga,  umkhaya,  umkyayo,
     Timber
Acacia nilotica subsp. kraussiana    (Scented Thorn)  inshagu,  inshakwe,  lugagane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umncawe,
     Timber
Acacia robusta    (Brack Thorn)  imgamba,  singa,  umgamazi,  umngamazi,  umngamti,
     Fencing.
Acacia senegal    (Three Hook Thorn)  ambambimphala,  sibanbimphala,  umbambimphala,
     Timber
Acacia sieberiana    (Paperbark Thorn)  inkhambane,  sitfwetfwe,  umkhambane,  umnganduzi,
     Fencing
Acacia swazica    (Swazi Thorn)  khalimela,  lubibi,  sasane,  sitfwetfwe,
     Timber
Acacia tortilis subsp. heteracantha    (Umbrella Thorn)  lisasa,  sasanelomncane,  sitfetfe,  sitfwetfwe,  umsasane,
     Timber & fencing.
Acacia xanthophloea    (Fever Tree)  umhlafunga,  umhlafutfwa,  umhlosinga,  umkhanyakudze,
     Good tmber when seasoned.
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8

  King Sobhuza II Park

 • (+268) 2416 1179, 2416 1489
 • (+268) 2416 1875
 • ksmp@sntc.org.sz

  Stay Up to Date With What's Happening

  Swaziland National Trust Commission Headquarters

 • Swaziland National Museum
  P.O. Box 100
  Lobamba, Mbabane
  Swaziland
  H107
 • (+268) 2416 1489/1179
 • info@sntc.org.sz